1. รายละเอียดเอกสารประกอบการอบรม ตาม URL:  https://icedrive.net/s/5DFkQYk1tvgwa17xxtR2Gh2CV3hw (คลิก) 
  2. สถานภาพปัจจุบัน:  มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว (ได้รับใบรับรองการผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวดแล้ว 3 คน)
     2.1 น.อ.ผศ. อุทัย แสงพิทักษ์ 
     2.2 น.ต.หญิง  กนกกร ศักดิ์แหลมเงิน  (ย้ายหน่วย  ต.ค.65)
     2.3 น.ต.หญิง  เพียงพลอย เชาวนาพันธุ์  (ย้ายหน่วย ต.ค.65)