โครงสร้าง สหกรณ์ออมทรัพย์ รร.นนก.จำกัด ปี 2566  มีโครงสร้างดังนี้ 

 1. ฝ่ายจัดการ
  1.1 ผู้จัดการ น.อ.ผศ. อุทัย แสงพิทักษ์
       และผู้ช่วยผู้จัดการ น.ต. ผศ.หญิง เอื้อมพร รัตนสิงห์
  1.2 งานบัญชี  น.ส.อาภา หมายอุ้ม
  1.3 งานการเงิน น.ส.สุวีณา คุ้มจั่น
  1.4 งานสินเชื่อ น.ส.ณัฐกฤตา  อินทรา
  1.5 งานธุรการ น.ส. พรพรรณ ม่วงสด 
 2. คณะกรรมการดำเนินการ  ประกอบรวมด้วย คณะกรรมการชุดที่ 32 จำนวน 15 ท่าน ดังนี้
  2.1 พล.อ.ท.วิชรศักดิ์ พูสิทธิ์  ประธานกรรมการฯ
  2.2 พล.อ.ต.ศ.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
  2.3 พล.อ.ต.บุญเลิศ อันดารา
  2.4 พล.อ.ต.ณัฐวุฒิ อจลบุญ
  2.5 น.อ.ศุภศักดิ์ ว่านกระ
  2.6 น.อ.รศ. เทวา กาญจนชม
  2.7 น.ต.หญิง นุชจิรา ทับจันทร์
  2.8 ร.อ.ธวัชชัย บุญถม
  2.9 ร.อ.อริสมันต์ แสงธงทอง
  210 ร.ท.วัชระ ไชยองค์การ
  2.11 ร.อ.ศราวุธ หรุ่นเลิศ
  2.12 ร.ท.กิติพร วงษ์กาดทอง
  2.13 ร.ต.หญิง ทิพย์สุดา เทพสุภรณ์กุล
  2.14 พ.อ.อ.หญิง ธนพร จักรกระโทก
  2.15 พ.อ.ท. วลัญช์ชัย สุวรรณฤทธิ์