-ทาง สอ.รร.นนก. จำกัด ขอรับข้อมูลจากสมาชิกเพื่อนำไปประกอบการวางแผนจัดเตรียม งบประมาณเพื่อให้เกิดความสมดุลในการช่วยเหลือสมาชิกอย่างเป็นธรรม ต่อไป 

เลขที่สมาชิก
ยศ-ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
จำนวนบุตร(ตามกฏหมาย)
จำนวนบุตรที่ศึกษาระดับประถม
จำนวนบุตรที่ศึกษาระดับมัธยม
จำนวนบุตรที่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา
สถานภาพรายได้ (บิดา-มารดา) หลังจากหักค่าใช้จ่าย
ขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกนี้เป็นจริง  และได้กรอก email ไว้ในช่องนี้แล้ว