สหกรณ์ออมทรัพย์ รร.นอ. จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 27 มีนาคม พ.ศ. 2535  และดำเนินกิจการก้าวหน้ามาเป็นลำดับ และมีการเปลี่ยนชื่อ เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์.รร.นนก.จำกัด เมื่อปี 2558  โดยมีผู้จัดการสหกรณ์ตามลำดับดังนี้

1) น.อ.บุญโชติ เอี่ยมโวทาน 2535-2542

2) น.อ.วัลลภ จักษุดี 2542-2548

3) น.อ.วิรัช วงศ์สมาน 2548-2554

4) พล.อ.ต. ชาติชาย รักษ์ธนากูล -2554-2560

5) พล.อ.ต. วัชรินทร์  โกมุทผล 2560-2563

6) น.อ. อุทัย แสงพิทักษ์ 2563 - ปัจจุบัน