ขั้นตอนการสมัคร:

1) กรอกใบสมัครฯ เข้าเป็นสมาชิก ....ขอรับได้ที่ สำนักงาน สอ.รร.นนก.จำกัด ...อนาคต จะมีระบบ online  
2) สำเนาบัตรประจำตัว ขรก,  บัตรประจำตัวพนักงานราชการ  บัตรประจำตัว นนอ.ฯ  เป็นต้น 
3) สำเนาบัตรฯ ของคู่สมรส (ถ้ามี)
4) สำเนาคำสั่ง ให้รับราชการ ที่ รร.นนก.ฯ /คำสั่งย้ายฯ /
5)  สำเนาบัตรผู้รับโอนผลประโยชน์ 
6)  สมาชิก แรกเข้า /สมัครใหม่ มีสิทธิซื้อหุ้น ได้ไม่เกิน 1000 หุ้น  (หุ้นละ 10 บาท) 
7)  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สอ.รร.นนก.จำกัด