1. รายละเอียดเอกสารประกอบการอบรม ตาม URL:  https://icedrive.net/s/5DFkQYk1tvgwa17xxtR2Gh2CV3hw (คลิก) 
  2. สถานภาพปัจจุบัน:  มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว (ได้รับใบรับรองการผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวดแล้ว 3 คน)
     2.1 น.อ.ผศ. อุทัย แสงพิทักษ์ 
     2.2 น.ต.หญิง  กนกกร ศักดิ์แหลมเงิน  (ย้ายหน่วย  ต.ค.65)
     2.3 น.ต.หญิง  เพียงพลอย เชาวนาพันธุ์  (ย้ายหน่วย ต.ค.65)

 

Under development ...

 

 

 

 

https://icedrive.net/s/F1FhFwPWjyf9aDDuR5B48Cf2PuvY 

-ทาง สอ.รร.นนก. จำกัด ขอรับข้อมูลจากสมาชิกเพื่อนำไปประกอบการวางแผนจัดเตรียม งบประมาณเพื่อให้เกิดความสมดุลในการช่วยเหลือสมาชิกอย่างเป็นธรรม ต่อไป 

เลขที่สมาชิก
ยศ-ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
จำนวนบุตร(ตามกฏหมาย)
จำนวนบุตรที่ศึกษาระดับประถม
จำนวนบุตรที่ศึกษาระดับมัธยม
จำนวนบุตรที่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา
สถานภาพรายได้ (บิดา-มารดา) หลังจากหักค่าใช้จ่าย
ขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกนี้เป็นจริง  และได้กรอก email ไว้ในช่องนี้แล้ว

สหกรณ์ออมทรัพย์ รร.นอ. จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 27 มีนาคม พ.ศ. 2535  และดำเนินกิจการก้าวหน้ามาเป็นลำดับ และมีการเปลี่ยนชื่อ เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์.รร.นนก.จำกัด เมื่อปี 2558  โดยมีผู้จัดการสหกรณ์ตามลำดับดังนี้

1) น.อ.บุญโชติ เอี่ยมโวทาน 2535-2542

2) น.อ.วัลลภ จักษุดี 2542-2548

3) น.อ.วิรัช วงศ์สมาน 2548-2554

4) พล.อ.ต. ชาติชาย รักษ์ธนากูล -2554-2560

5) พล.อ.ต. วัชรินทร์  โกมุทผล 2560-2563

6) น.อ. อุทัย แสงพิทักษ์ 2563 - ปัจจุบัน