เลขที่สมาชิก
ยศ-ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
จำนวนบุตร(ตามกฏหมาย)
จำนวนบุตรที่ศึกษาระดับประถม
จำนวนบุตรที่ศึกษาระดับมัธยม
จำนวนบุตรที่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา
สถานภาพรายได้ (บิดา-มารดา) หลังจากหักค่าใช้จ่าย
ขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกนี้เป็นจริง  และได้กรอก email ไว้ในช่องนี้แล้ว

แบบฟอร์มการขอลาออกจากสมาชิก สอ.รร.นนก.จำกัด  (คลิก เพื่อ download) 

- โครงสร้าง ประกอบด้วย 

 

โครงสร้าง สหกรณ์ออมทรัพย์ รร.นนก.จำกัด ปี 2566  มีโครงสร้างดังนี้ 

 1. ฝ่ายจัดการ
  1.1 ผู้จัดการ น.อ.ผศ. อุทัย แสงพิทักษ์
       และผู้ช่วยผู้จัดการ น.ต. ผศ.หญิง เอื้อมพร รัตนสิงห์
  1.2 งานบัญชี  น.ส.อาภา หมายอุ้ม
  1.3 งานการเงิน น.ส.สุวีณา คุ้มจั่น
  1.4 งานสินเชื่อ น.ส.ณัฐกฤตา  อินทรา
  1.5 งานธุรการ น.ส. พรพรรณ ม่วงสด 
 2. คณะกรรมการดำเนินการ  ประกอบรวมด้วย คณะกรรมการชุดที่ 32 จำนวน 15 ท่าน ดังนี้
  2.1 พล.อ.ท.วิชรศักดิ์ พูสิทธิ์  ประธานกรรมการฯ
  2.2 พล.อ.ต.ศ.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
  2.3 พล.อ.ต.บุญเลิศ อันดารา
  2.4 พล.อ.ต.ณัฐวุฒิ อจลบุญ
  2.5 น.อ.ศุภศักดิ์ ว่านกระ
  2.6 น.อ.รศ. เทวา กาญจนชม
  2.7 น.ต.หญิง นุชจิรา ทับจันทร์
  2.8 ร.อ.ธวัชชัย บุญถม
  2.9 ร.อ.อริสมันต์ แสงธงทอง
  210 ร.ท.วัชระ ไชยองค์การ
  2.11 ร.อ.ศราวุธ หรุ่นเลิศ
  2.12 ร.ท.กิติพร วงษ์กาดทอง
  2.13 ร.ต.หญิง ทิพย์สุดา เทพสุภรณ์กุล
  2.14 พ.อ.อ.หญิง ธนพร จักรกระโทก
  2.15 พ.อ.ท. วลัญช์ชัย สุวรรณฤทธิ์

ใบสมัครงาน สอ.รร.นนก.จำกัด (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)