1) ข้อบังคับสอ.รร.นนก.จำกัด ฉบับปี 60 

2) ประกาศเงินกู้สามัญสมาชิกสมทบ ปี 63 

3) ประกาศดอกเบี้ยเงินกู้ (ลด)

4) ประกาศปรับเกณฑ์การถือหุ้น

5) ประกาศปรับดอกเบี้ยออมทรัพย์ (ลด) 

6) ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 

7) ระเบียบฯ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก 

8) ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับสมาชิก

9) ระเบียบฯ เงินกู้ (#1)

10) ระเบียบฯ เงินกู้ (แก้ไข #2) 

11) ระเบียบฯ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

12) ระเบียบฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

13) ระเบียบฯ ใช้ทุนจัดตั้ง สนง.

14) ระเบียบฯ ตั๋วสัญญาใช้เงิน

15) ระเบียบฯ ที่ปรึกษา 

16) ระเบียบฯ ทุนการศึกษาบุตร

17) ระเบียบฯ ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

18) ระเบียบฯ ทุนสวัสดิการ

19) ระเบียบฯ ทุนสาธารณประโยชน์

20) ระเบียบฯ รับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด

21) ระเบียบฯ วินัย เจ้าหน้าที่ 

 

ระบบใบเสร็จสำหรับสมาชิก

รายละเอียดตามแนบ.....

    ขั้นตอนการสมัคร:

1) กรอกใบสมัครฯ เข้าเป็นสมาชิก ....ขอรับได้ที่ สำนักงาน สอ.รร.นนก.จำกัด ...อนาคต จะมีระบบ online  
2) สำเนาบัตรประจำตัว ขรก,  บัตรประจำตัวพนักงานราชการ  บัตรประจำตัว นนอ.ฯ  เป็นต้น 
3) สำเนาบัตรฯ ของคู่สมรส (ถ้ามี)
4) สำเนาคำสั่ง ให้รับราชการ ที่ รร.นนก.ฯ /คำสั่งย้ายฯ /
5)  สำเนาบัตรผู้รับโอนผลประโยชน์ 
6)  สมาชิก แรกเข้า /สมัครใหม่ มีสิทธิซื้อหุ้น ได้ไม่เกิน 1000 หุ้น  (หุ้นละ 10 บาท) 
7)  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สอ.รร.นนก.จำกัด  

2022-09-17175234-site
2022-09-17174424--C
2022-09-17174311--B
2022-09-17173644